Bugün - 04 Temmuz 2020 Cumartesi
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Haber Detayları

SANATIN KADRİNİ SANATÇI BİLİR: BİR “VAV” ÇEKMEK

Bazen bir insan tanırsınız onunla birlikte hayatınıza, düşüncelerinize ve fiillerinize dair çok şeyler değişiverir. Bazı insanlar öyle samimidir ki ne konuşursa konuşsun bu sizde hep müspet bir etki bırakır. Onların ihlasla söyledikleri velev tenkit bile olsa aksülamel (ters tepki) yapmaz. Elbette bahsini ettiğim insanların tam aksi olanlar da vardır. Bunlar çok güzel konuşurlar, çok kibardırlar. Nezaketten kırılır gibidirler lakin samimi olmadıklarından karşılarındakinde müspet tesir bırakmadıkları gibi çoğu kez de itici geldiği, menfi tesirler uyandırdığı da bir vakıadır.

Kültür Sanat Haberi - 11 Ekim 2019 Cuma - 16:15
Bazen bir insan tanırsınız onunla birlikte hayatınıza, düşüncelerinize ve fiillerinize dair çok şeyler değişiverir. Bazı insanlar öyle samimidir ki ne konuşursa konuşsun bu sizde hep müspet bir etki bırakır. Onların ihlasla söyledikleri velev tenkit bile olsa aksülamel (ters tepki) yapmaz. Elbette bahsini ettiğim insanların tam aksi olanlar da vardır. Bunlar çok güzel konuşurlar, çok kibardırlar. Nezaketten kırılır gibidirler lakin samimi olmadıklarından karşılarındakinde müspet tesir bırakmadıkları gibi çoğu kez de itici geldiği, menfi tesirler uyandırdığı da bir vakıadır.
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

u söyleşi birinci kısımda bahsi geçen insanlara örnek teşkil eden ismi ile müsemma olmuş bir güzel insanla yapıldı lakin hiç yayımlanmadı. Keşke hocamızla sair vakitlerde yaptığımız sohbetlerin tamamını kayda geçirebilseydim, keşke böylesi bir ileri görüşlülüğüm olabilseydi lakin insan elinde olan değerin çoğu zaman farkına varamıyor, farkına varanlar elbette vardır ama maalesef ben o farkı fark edenlerden olamadım. Kendisi artık emekli hoca diyeceğim ama bu emekli tabiri bana çok itici geliyor. Bir insan üretebildiği sürece emekli olamaz, hele bu bir ilim insanıysa akli melekeleri devam ettiği müddetçe sadece fiziki güç gerektiren aktif işlerden uzaklaşabilir ama emekli olamaz. Kâmil Akarsu hocamız da Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı bölümündeki aktif hocalığından ayrılmış fakat ilmi çalışmalarına devam etmektedir. Hocamızla vakti zamanında yaptığımız bu söyleşinin keyifle okunacağını düşünerek siz değerli okurlarımızla paylaşmak istedik.

Konu güzel sanatlar. Evet, yaşadığımız dönemde hususi ilgileri olanlar müstesna pek çok kişi hatt, hattat, hüsnühat gibi tabirleri bilmemek hatta duymamakla birlikte güzel sanatlar kavramını da ders verircesine kullanmakta beis görmezler, bu konuda bir yığın da laf ederler. Güzel sanatların da güzeli olan hatt sanatı üzerine yapılan bu söyleşiyi güzel bir günde (Cuma) takdirlerinize sunuyoruz.

 Bilal Dursun Yılmaz: Hatt nedir, hattatlık nedir bu sanat hakkında neler söylemek istersiniz?

 Kâmil Akarsu: Hatt kelimesinin, Arapça lûgat anlamı “çizgi”, “yazı” ve “genç kız ve yeni yetme delikanlıların yanaklarında beliren tüy” (bu tüyler, “ayva tüyü” diye de adlandırılır) dür. İslâm san’atları terminolojisinde bu kelime ve “güzellik” anlamına gelen “hüsn” kelimesinin oluşturduğu “hüsnühat” ise, çok ince, çok müşkülâtlı ve belki dünyânın en hassas san’atının adıdır. Denilebilir ki bu san’at “son derece zevkli bir çile –çille-dir.” Uygun kâğıt veya levha, kamış kalem, mürekkep… Malzemesi bunlardan ibârettir. Bu malzeme tecrübe, sabır ve göz nûruyla “eser”e dönüşür. Pablo Picasso’ya “Benim resimde varmak istediğim sembolik zirveyi, Müslüman hattatlar asırlar önce yakalamışlar.”  dedirten eserlerdir bunlar.

 alem ve kâğıt, İslâm kültüründe mübârektir;  oturulan yere, ayakaltına bırakılmaz. Âdetâ ekmek ve Kur’ân hürmeti görür. Hz. Ali’nin şöyle bir sözü rivâyet edilir: “Bugün üzerimde bir ağırlık var. Hayret, kalem yongası üzerine de oturmadım ki?!”.  Demek sadece kalem ve kâğıdı değil, yontularak kaleme dönüştürülen kamışın çer-çöpünü bile süpürüp ayak altından kaldırmak gerekirmiş eskiden.

 Hüsnühatta gönül veren kişi, öncelikle gönlü gözü nûrlu; dünyâlık telâşını aşmış; sabırlı, “şekli ve maddeyi ma’nâya dönüştürebilecek hassâsiyet ve samîmiyette”; üstelik  “eli uz”  bir insan olmak zorundadır. Meşk ettiği yazı stilinin ilk harfi olan bir “elif”i yazmayı bihakkın öğrenmek için, ömrünün aylarını harcayabilmelidir. Birkaç el hamlesiyle çektiği “elif”ler, binleri bulmadan elif ustası olunmaz. Ne zaman ki çekilen birçok elif, her noktasından yapılan ölçümlerde kusursuz ve eşit olur; o zaman “be”ye geçilebilir. Çökülür sol diz üstüne, sağ diz dikilir; sol eldeki kâğıt, sağ dize konur; derin bir nefes alınır, verilir ve o esnâda hokkaya batırılıp çıkarılan kalem, soluk verilmişken kâğıt üzerinde işlemeye başlar. Kamıştaki mürekkep tükenip kâğıtla kalemin vuslatı son bulmadan tekrar nefes alınmaz. Hattâtların, Müslüman îmânına göre “ezel”de sayılarak verilmiş olan “soluk” hisselerini, böyle iktisadlı kullandıkları için çok uzun yaşadıkları söylenir.  Velhâsıl, hüsnühat, pek söze gelir iş değildir, bir “hâl”dir tasavvuf gibi, zekât gibi, namaz gibi. Yaşayan bilir.

 Bu san’atın varlığının Arap harfleriyle ortaya çıktığı düşünülürse Türklerde hüsnühattın gelişmesine geçmeden önce bu san’atın Arap ve Acem(İranlılarda)lerdeki gelişmesinden söz eder misiniz?

 Hz. Osman’ın okurken şehîd edildiği Kur’ân, Topkapı Sarayı’nda görülebilir. Bu Kur’ân’ın yazı stili, geometrik olup adı “kûfî”dir. Kûfî tarzda yazılan harfler keskin köşeli ve uzun endâmlıdır. Klâsik mûsıkîmizin çoğu unutulmuş 498 (?) makâmının temeli nasıl “rast makâmı” ise,  sayısı 33’e ulaşan Arap harfli yazı stillerinin temeli de bu kûfî yazıdır. Bu yazı Arap hattatlarca geliştirilmiş ve onlar  “nesîh”  yazıya ulaşmışlardır. Nesih yazı, evlerimizde muhakkak bulunan Kur’ân’lardaki yazı stilidir ve Türk gözü, ömrünü Kur’ân yazmaya vakfeden Hâfız Osman’dan beri nesih’e âşinâdır.

 cemler de Arap harflerini geliştirmişler, kendi estetik zevklerine göre işlemişler; millî yazı stilleri olan “ta’lîk” ve “nesta’lîk” yazıyı geliştirmişlerdir. Acem hattı, yılankavî çizgilerle oluşan, çok zarîf ve âdetâ esnek bir yazıdır.

 klerde hüsnühattın gelişmesi nasıl olmuştur?

 Hatt” deyince “Türk” deyince, bir Türkün, cidden heyecanlanması gerekir. Yukarıda, Arap ve Acem hatlarının özelliklerine, kabaca temâs ettim. Ama “Türk hüsnühattı”na gelince, konuyu kabaca geçiştirmek imkânsızlaşır. Gâlibâ son söylenecek sözü, başta söylemek uygun olacak. İslâm âleminde şöhretli ve ister istemez doğruluğu tartışılamayan bir söz vardır: “Kur’ân Arabistan’a indi; Mısır’da okundu; İstanbul’da yazıldı.”

 ürkler, Araplarla Acemlerden sonra Müslüman oldular (Kırgızların ataları olan ve Balasagun(Murana)’da 400.000 “boz üy” sâkini olarak İslamiyet’le şereflenen Karahanlıların, ilk Müslüman-Türk topluluğu olduğunu hatırlamak gerekir). İslâm estetiği, Türkleri de elbette kuvvetle etkiledi. İslâm san’atına Türklerin en önemli katkıları, bilhassa hüsnühat ve sonra mûsıkî ve mi’mârîde oldu. Konumuz hüsnühatt olduğundan, diğerlerine temâs etmeyeceğim.

 ukarıdaki sözden, Türk hattatların Kur’ân metnini ve İslâm kaynaklı metinleri yazmaya ne kadar önem verdikleri ve ne kadar başarılı oldukları anlaşılıyor. Bunun en büyük delîli, târih boyunca “Şeyhü’l-hattâtîn”lerin, dâimâ Türk oluşudur. Bu durum, günümüz için de söz konusudur. Anlaşılsın diye tavzîh ediyorum: Yazı Arap harfli, ama o yazıyı dünyâda en güzel, en başarılı yazan kişi, hattatların başı, en büyük ve üstâd hattat, dünyâ hattatlarının şeyhi, muhakkak bir Türk olmuş. Şu anda da değişen bir şey yok. Gene en büyük hattatlar Türk.

 ürk hattatlar, el yazısında “rik’a” yı, “siyâkat”i,” siyâkat kırması”nı ve pâdişâh dîvânlarının yazısı olarak da “dîvânî” yazı stilini âdetâ îcâd etmişlerdir. Özellikle siyâkat ve dîvânî yazılar, ancak Türklerin okuyabileceği, dolayısıyla yazabileceği, sırlı denilebilecek yazılardır. Siyâkat yazıda nokta yok. Vakfiyeler bu yazıyla yazılmış. Eğer nokta koyarak yazıya müdâhale edilebilse, “vâkıf” (vakıf kurucusu)ın koyduğu hükümler, nokta ilâveleriyle “tağyîr” (başkalaştırma) ve “tebdîl” (değiştirme) edilebilirdi. Siyâkat yazı, bu müdâhale ihtimâlini, vakfın battal veya berbâd edilme tehlikesini sıfırlamaktadır. Bu yazı stilini okuyabilecek uzman, çok azdır ve neredeyse tamamı Türktür.

 Dîvânî yazı satırı ise, gövdesi kalın ve uca doğru gittikçe incelen, son kısmı yukarı kalkıp sivrileşen; uçuşan sembolik “kelebekçik”lerle, çizgilerle bütün harf araları doldurulmuş; bakanın beynine inmeye hazır murassa (üzeri işlenmiş) bir “Türk yatağanı” görünümündedir. Bu heybetteki satırların alt alta yazılmasıyla oluşan bir pâdişâh fermânı, “reddedilemezlik”, “i’tirâz edilemezlik” mevsûfiyetindedir. O fermân, “Hayır” demeyi düşünen bir ser-gerdeyi, sembolik ihtârıyla “iki büklüm” olmaya zorlar; muhâtabına, “Sakın edep sınırını aşma!..” der. 

 Dîvânî yazıyı da ancak dîvân kâtipleri yazabilir ve okuyabilir. Bir fermân ulağı, yolculuk esnâsında yakalansa, şehîd edilse de ele geçen fermânda ne yazılı olduğunu kimse okuyamaz, anlayamaz. Ancak bir başka dîvânî yazı uzmanı Türk bulmak gerekir onu okutmak için. Sadece siyâkat ve dîvânî yazılarla ilgili olarak kaydettiğim şu hususlar, çok yüksek bir zekâ, estetik, zarâfet, nezâhat, tedbîr ve gayret ürünü olma özellikleriyle, bu millî hatlara, saygı duymamız gerektiğini göstermez mi?

 Günümüzde bu hüsnüsan’ata nasıl yaklaşılmakta, gereken değer verilmekte midir, yukarıda sözünü ettiğiniz bu kıymetteki eserlerin kıymetleri bilinebiliyor mu?

 ze vâkıa (gerçek) bir hikâye: Şöhretli bir XIX. Asır hattatı, Üsküdar tarafına geçmek için Sirkeci (İstanbul yakası) iskelesine gelir. İşi aceledir; fakat para kesesini unutmuştur. Sırası gelen hamlacı (kürekçi) ya.. pehlivan kayıkçıya “Yavrum, kesemi unutmuşum evden çıkarken; beni ya borçlandırarak veya sana çekeceğim bir ‘vav’ harfini ücret kabûl ederek Üsküdar’a geçirir misin? Çekeceğim vav, sahhâflarda üç beş kuruş eder.” der. Yiğit kayıkçı elbette “Buyur amca, ayıp ettin!” demiş olmalı.

 esesini unutsa da bir hattat, “devât” (sâbit mürekkep hokkası, kamış kalemler ve birkaç parça kâğıdı taşımakta olan genellikle metalden yapılma kapaklı, uzun kutu; yazı takımı) ını aslâ unutmazmış. İhtiyâr hattat, küçük bir kâğıda muhteşem bir vav çeker ve hamlacıya uzatır yolda. Bu küçük kâğıdın beş para etmeyeceğinden emîn olan hamlacı, nezâketen  “yarı bunak” olduğuna hükmettiği ihtiyârın uzattığı kâğıdı alır; kuşağının içine yerleştirerek asılır küreklere.

 Hamlacı, aynı günün ikindi vaktinden sonra paydos eder ve yaya olarak Bâyezid Meydanına doğru yürürken kendisini “Sahhâflar Çarşısı”nın önünde bulur. Aklına, kuşağındaki “vav” gelir. Utana sıkıla ihtiyâr bir “sahhâf”a sokulup “Amca, şu kâğıt para eder mi?” diye sorar. İhtiyâr sahâf, “Amaaaan.. bu falanca üstâdın vav’ı !” deyip kayıkçıya bir günlük yevmiyesinden fazla bir para öder “vav’lı kâğıt” için.

 ir müddet sonra aynı hattât ve aynı kayıkçı gene aynı kayıkta buluşurlar. Hattât, kesesine davranır 5 kuruş çıkarmak için; fakat kayıkçı hattâtın bileğine yapışır; “Parayı boş ver amca, sen bana bir vav daha çekiver.” der. Hattâtların parayla pulla alâkaları, ancak rızık çerçevesiyle sınırlı olmak durumundadır. Bu yüzden hattât tebessümle şu cevâbı verir kayıkçıya: “O vav her zaman çekilmez evlât!”

 Hikâyenin en ibretli yönü, aynı harfin, aynı stil yazıyla da olsa ayrı eller tarafından çekilmesi (yazılması) durumunda, uzman bir kişinin, o harflerin hangi hattâtlara âit olduğunu ayırt edebilmesidir.

 Harfleri “çekmek”ten söz ediyoruz harf çekmek ne demek bundan söz edebilir misiniz?

 âtin veya Kıril harflerinin yazılmasında metot, kalemi soldan sağa “itmek”tir. Arap harfli yazımızda ise metot, sağdan sola “çekmek”tir. Mantıklı düşünülürse, gücü tasarruflu veya istenilen istikâmete yönelterek kullanma söz konusuysa, çekmek, itmeye göre daha kontrollü ve avantajlıdır. Muhtemelen Arap harfli yazı yazmayı bir san’at hâline getiren özellik, bu yazının çekilerek yazılma özelliği olsa gerektir.

 ağlığında dünyânın en büyük hattâtı yani “şeyhülhattâtîn” olan Hâmid Aytaç Beyden işitmiştim. Bir câmi için dik elips biçiminde bir âyete’l-kürsî levhası sipariş etmişler kendisine. Masa çalışmalarında yazıyı tamamlamış, pilân ve harf kompozisyonunu tamamlamış. Fakat bir “lâm-elif” problem çıkarıyormuş. Üstad, “Nereye koysam güzel durmuyordu. Gece gündüz kafam o lâmelif’teydi. Bir gece rüyâmda, uğraştığım levhayı gördüm. Üstelik lâmelif, o kadar güzel bir yerdeydi ki uyandım ve hemen beni uğraştıran lâmelifi yerine oturttum. Filân câmideki levhadır bu.”

 laşılıyor ki hüsnühat, sadece güzel yazı yazmaktan ibaret değil. Harflerin istif ve kompozisyonu, güzel yazıdan da önemli olup yazılan yazıyı “eser” kılan husûsiyettir.

 şağıda bazı örnekleri görsellik için koydum. Sanatçılarının bazıları bilemediğim için isim yazmadım. Aslında örnekleri Kâmil Akarsu hocamdan istirham edecektim lakin kendisine ulaşamadım.

 
Anahtar Kelimeler:Bazen, bir, insan, tanırsınız, onunla, birlikte, hayatınıza, düşüncelerinize, fi,
Kaynak / EditörSalim ZorbaOkunma Sayısı: 819

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Kültür Sanat Haberleri
Kurutulmuş sebzeler nedir ?
Ahıskalı Alp Atasının İzinde
HAYALLERİ GERÇEK OLDU

HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti!
Cahit Zarifoğlu kimdir?
ONLINE KÜLTÜR SANAT
Asrımızın son büyük ozanı anıldı
Diğer Başlıklar

Selçuk Bayraktar insansız savaş ucağını envantere katacak
Barbaros Hayrettin Paşa Camii, bölgenin en büyük camisi ve deprem halinde acil toplanma alanı olacak
Büyükşehirlerimize gönderilecek bomba düzenekleri yakalandı
Güneş panelleri yerli üretimden sağlanacak.
Yerli üretim solunum cihazlarımız hastahanelerimizde
Artık Hakkari nin de Organize sanayisi var
Tragger hem milli hem yerli hayırlı olsun
İHA LARDAN SONRA İKA LARDA DA İMZALAR TAMAM
Cumhur Başkanı Konya ovasıı suya kavuşturduk
ALZHEİMER MERKEZİ
Yazarlar
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Engin AKYOL
.İNSANLIĞI YEŞERTELİM....
Toplumun bütünlüğünü birl...
Dr. Vehbi KARA
Kapitalizm Kadını Köle Olarak Kullanıyor
Kadınlar şefkat yönü ile erkeklerden kat...
EYÜPHAN KAYA
Belediye ile Sivil Toplum Elele
Belediye bir kamu kuruluşu olmasına rağmen yerel b...
Nejla YAPICI
KADIN SEVGİSİZDEN ÖLÜR
Kadın cicektir kıymet bilene  Kadın hayattır...
Mücahit Güler
Yerli ve Milli 3D Nesli Geliyor!
              &...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
ALLAH’IN ADALET İLE HÜKMEDEN SULTANLARI...
Mehmet Nuri BİNGÖL
“ DİN EDEBTİR“ ( HAD DİNİ BİLMEK...)
 Nur talebeleri aleyhinde ( yine de hizmeti i...
Murat FİDAN
AKREBİN ISIRDIĞI HAFIZ ALİ MÜLAYİM AĞABEYE, MUSTAFA SUNGUR AĞABEY NE DEDİ?
Hafız Ali Mülayim Ağabey anlatıyor: Diyarbek...
Abdulkadir Menek
AYASOFYA
İstanbul’un Fethinin mukaddes bir nişanı D&...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Mümin ÇÖPÜR
Çocuğunuzu evin hükümdarı yapmayın
Her ihtiyacı karşılanan çocuk,  bir s&...
Dr. Levent Bilgi
İTİBAR
İtibar.  Ne de çok özlenen, iste...
Bülent Ertekin
NEDEN BİZ İHTİYACI OLMAYAN İNSANLARA KARŞI CÖMERT OLDUK?
Cömertmiyiz??? Şüpheli...Yardımsevermiy...
MİSAFİR KALEM
GÜNÜMÜZDEN 1960'A TALEBELERİNDEN BEDİÜZZAMAN'A MEKTUP...
Ey Alem-i İslam’a gelen darbeleri önce ...
Ravza ZEYBEK
HEYKELLERDE YIKILIR BİRGÜN
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&hell...
Şener Mengene
Kaplan Pençesi-Kartal Pençesi
Tükiye aynı anda birçok alanda yoğun b...
Salih Arıkan,
SALGIN DÖNEMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK.
Salgın döneminde erişilebilirlik  &cced...
Hasan TÜRKYILMAZ
TİLKİLERİN BOYNUNA GEÇEN KEMENT KURDA İŞLEMEZ:
"Evladım bu ülkede sağcı, solcu; ilerici, ger...
Nesibe TÜKEL
ASLINDA LÂYIK OLDUĞUNUZ HEP KAĞIT BARDAKTIR..."
Eski bir bakandan bir konferansta konuşma yapması ...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Mustafa SEYMEN
BEHLÜL DANE’YE “HUŞU” NEDİR
Diye sorarlar: Cevap çok enteresan; Bir ad...
Erol Aydın
SOSYOLOJİK OLARAK SİYASİ KLİŞELER
Klişe, Fransızcadan dilimize geçmiş olsa d...
Handan YILDIRIM
GÖZ YAŞIMDAKİ UMUTLAR....
Ne Güzel Söylenmiş ...Can YÜCEL ......
Ahmet BEREKET
HIZLA BÜYÜYEN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ!
Bundan yaklaşık 6 sene kadar önce yazılı ve g...
Zehra Kınalı
İNSAN OLARAK ÜZÜLÜYORUM. ÇÜNKÜ NE OLURSA OLSUN ÖLEN BİR İNSAN.
Bir haber... DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal med...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Murat Gülşan
CUMA ADABI
  “Ey iman edenler! Cuma günü...
Mehmet Emin KOÇ
Milli Parasızlık, sadece mutfağı değil, dünyayı yakıyor
Kapitalizmin ve onun revize edilmiş hali olan libe...
Osman KÖSE
PANDEMİ VE ÖDÜL
Yaşasın!! Nihayet bitiyor. Kısıtlı, yasaklı gü...
Salim Zorba
Malcolm X'in Hac sırasında yazdığı mektubu
Hz. İbrahim’in (a.s) ve Hz. Muhammed’i...
Halil Köprücüoğlu
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünn...
Ergun DUR
KORONA..CORONA.. COVİT 19..
Aylardır ülkemizi ve tüm dünyayı es...
Rukiye Aydın
SİNİR KÜPÜ ANNELERE MEKTUP
Selamünaleyküm. Değerli hanımefendi, Al...
Mustafa ÇEBİ
Su içilmesi ve içilmemesi gereken haller
7 HALDE SU İÇİLMEZ : 1 - Banyodan sonra su...
Halil YOLDAŞ
Bayramlaşmayı Başarabilecek miyiz?
Allah Hamd ve Şükürler olsun ki bu koron...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
İmren DERELİ
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Gergindi.  Sinirliydi.Öfkesi fırtına ol...
Mahir Adıbeş
Bizim Mahallenin İnsanları: OTO TAMİRCİSİ ELVAN USTA
Bizim mahallenin insanlarından Oto Tamircisi Elvan...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Emine İPEK
ÖZLEDİM...
Yüreğimin en derin yerinde bir ağırlık var.&n...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Yukarıpınar : “Gençler azmederseniz başarırsınız”
Haber34 efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz İbrahim Yukarıpınar: Tabi ki  Salim bey evvela benimle röportaj yapmak istemeniz beni onurlandırdı &cc...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(38 Online) 0,30ms