Bugün - 09 Temmuz 2020 Perşembe
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Haber Detayları

Pala: Türk Müslümanlığının Tezahürü Resul’e Duyulan Sevgidir

Üç güzel adamAyhan Pala, Hüseyin Özbay ve Kamil Akarsu neden bunlara üç güzel adam dedim çünkü bu üç hocamı diğerlerine nazaran biraz daha yakından tanımak imkânım oldu

Kültür Sanat Haberi - 28 Ekim 2019 Pazartesi - 11:33
Üç güzel adamAyhan Pala, Hüseyin Özbay ve Kamil Akarsu neden bunlara üç güzel adam dedim çünkü bu üç hocamı diğerlerine nazaran biraz daha yakından tanımak imkânım oldu
Resmi küçültmek için üzerini tıklayın...

Tasavvuf ve Tarikat Üzerine Hoş Bir Sohbet…

 

 Aynı dönemde tanıdığım üç güzel insandan biriydi Ayhan Pala hocam. Elbette güzelin görecesi olsa da herkesçe makbul bir de hakikati vardır. Ali Birinci’nin, Bahattin Akşit’in, Mehmet Şişman’ın, Hüseyin Özbay’ın, Kâmil Akarsu’nun Seyfettin Sağlam’ın aynı dönemde aynı üniversitede olduğu o güzel yıllarda bu insanlardan o yıllarda hakkıyla istifade edemedim yanarım da yanarım... İmkânların en mümkün en mümbit olduğu o yıllardan elimde kalanların bile çok değerli olduğu şeyler olduğunu görünce kaçırdıklarımı tasavvur bile edemiyorum…

Üç güzel insan dedim yedi isim yazdım. Bunlar bir çırpıda aklımda kalanlar eminim ki merhum Salican Cigitov gibi adı hemen aklıma gelmeyen daha nice münevveri tanıdığım o yıllarda hepsi birbirinden müstesna bu insanları tanıdığıma çok mesrur, ilimlerinden yeterince istifade edemediğime de çok müteessirim.

Üç güzel adam…

Ayhan Pala, Hüseyin Özbay ve Kamil Akarsu neden bunlara üç güzel adam dedim çünkü bu üç hocamı diğerlerine nazaran biraz daha yakından tanımak imkânım oldu. Onların hasbi sohbetlerine iştirakim diğerlerine nazaran daha çok oldu, diğerleri daha resmi kalmıştı. Bu üç kâmil insanın kemâlâtına yakından şahit olmuştum. Üç güzel insana buradan selam ve hürmetlerimi bir kez daha iletiyorum…

Ayhan hocam…

Derslerden hariç “acaba nasıl faydalı olurum” diye çırpındığınız o yıllarda anlatmak istiyordunuz… Bizlere üniversitede olduğumuzu derk ettirmek, münevverliğe yakışan hakikatli talebeler olmamızı istiyordunuz lakin içinde bulunduğumuz hazırcı, menfaatçi zaman bizlere bunu fark ettirmedi. Şimdi pişman olmak neye yarar… Lakin bugün içinde bulunduğumuz zaman da o günden fena… Sevgili hocam ben Gazi Üniversitesini görmedim nasıl bir yerleşke içinde lakin eminim ki Bahattin Akşit gibi sohbetinize eşlik edecek bir denginiz vardır ve fırsat buldukça o yerleşke içinde kâh atiye kâh istikbale kâh hazır zamana volta atıyorsunuzdur…

 

Girizgâh biraz farklı oldu ama samimi oldu… Tarihçi Ayhan hocamızın zevkle okuyacağınızı düşündüğüm bu söyleşisini tefekkürünüze sunarken zannetmeyiniz ki her şeyi eski bir röportaj, hocam eklediğim sorulara da cevap yazarak henüz dün gece bana mesaj atmış sabah gördüm ve şimdi okuyorsunuz taze bir röportaj…

 

 

Bilal Dursun Yılmaz: Hocam İslam’ın milletlerle sınırlanamayacağı, takvanın tek mihenk olduğu, ümmetin bütün olduğu vurgusunu da dikkate alarak soruyorum Türk Müslümanlığı kavramı nedir, nasıl ortaya çıkmıştır, tarihi bağlamı neye dayanmaktadır?

 

Ayhan Pala: Türk Müslümanlığı, Türklerin İslâm dinini anlayış ve yaşayışları demektir. Tarihî ve sosyolojik bir gerçektir. Türklerin Müslüman olmaya başladıkları onuncu yüzyıldan günümüze kadar geçen dönemde oluşan bir kültürdür. Daha önce de Müslüman olan Türkler olmuşsa da Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han’ın Müslüman olması bu kültürün oluşmaya başlamasında belirleyici olmuştur.

Türk Müslümanlığı tabirini Yahya Kemal kullanmış ve entelektüel kamuoyuna tanıtmıştır. Devrin müderrislerinden ve İslâmcı fikrin temsilcilerinden Babanzade Ahmed Naim Bey 1921-1922 yıllarında Yahya Kemal’le bu konuyu münakaşa etmiş ve bu tabire karşı çıkarak dinlerin milliyetlere göre değişemeyeceğini söylemiştir. Fakat 1934 yılında Yahya Kemal’le bir görüşmesinde uzun yıllar düşündükten sonra bu fikrin doğruluğuna inandığını, bir Türk Müslümanlığının olduğunu kabul ettiğini bildirmiştir. Bu münakaşa başka kişiler arasında da zaman zaman tekrarlanmış ve üzerinde çok şey söylenmiştir. 2000 yılında gazetelerde de bu konuda pek çok yazı yazılmıştır. Aradan geçen bir asra yakın zamanda bu tabirin içi doldurulmuş ve Türk Müslümanlığının ne olduğu büyük ölçüde ortaya konmuştur. Ahmet Yaşar Ocak’ın kitapları ve makaleleri bu konuda ilk akla gelen ve meseleyi tarihî bakımdan aydınlatan çalışmalardır. Sait Başer ve Hilmi Yavuz da konuyu düşünce tarihi açısından ele almışlardır. Yılmaz Öztuna Türk Müslümanlığını Sünni-Hanefi-Maturidî inanç ve Ahmed-i Yesevî’nin tasavvufî anlayışı ile izah etmiştir ki bizce de en isabetli tarif budur. Bu meselenin çok çeşitli yönleri vardır ve bunların hepsi ayrı ayrı incelenmeye değer konulardır.

Türk Müslümanlığında Türklerin İslâmiyet’ten önceki kültür ve inançlarının tesiri olduğu gibi, yaşadıkları çevrelerin kültür ve inançlarından gelen tesirler de vardır. Fuad Köprülü Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar adlı eserinde bu tesirleri ve Ahmed-i Yesevî’nin Türk Müslümanlığının oluşmasındaki tarihî rolünü değerlendirirken Yesevîlikteki zikr-i erre denen sesli zikirde Kırgız baksılarına ait kalıntılara dikkati çeker. Ahmet Yaşar Ocak Bektaşî menakıbnameleri ile ilgili eserinde buna benzer unsurları incelemiştir. Yahya Kemal, derin sezgisiyle Ahmed-i Yesevî’nin Türk tarihinde ne ifade ettiğini görmüş ve “Ahmed-i Yesevî’yi inceleyiniz, onda Türk milliyetinin sırlarını bulacaksınız” demiştir. Fuad Köprülü bize bu sırrı açıklamıştır. Köprülü’ye göre Ahmed-i Yesevî Türklerin o dönemdeki kültürüne uygun bir tarikat kurarak ruhlar üzerinde asırlarca hüküm sürmüş ve konar-göçer Türklerin İslâmlaşmasını sağlamıştır. Ona Hazret-i Türkistan denmesi bu sebepledir. Daha sonra aynı geleneğe sahip çıkan Bektaşilik’te de Orta Asya Türk kültürünün özelliklerini görüyoruz.

Türk Müslümanlığında Ahmed-i Yesevî ile ilk büyük temsilcisini bulan tasavvuf anlayışı Orta Asya’da Bahaeddin Nakşibend, Anadolu’da Hacı Bektaş-ı Velî, Mevlâna Celâleddin-i Rumi, Yunus Emre, Hacı Bayram-ı Velî ve başka mutasavvıflarla gelişerek günümüze kadar devam etmiştir. Tasavvuf Türk edebiyatında da en ağırlıklı konulardan birisini teşkil etmiştir. Yılmaz Öztuna, “Arab’ın kelâmı, Yunan’ın felsefesi ne ise Türk için de tasavvuf odur; Türk tarihinden tasavvufu çekin ortada bir şey kalmaz, ham Türkmenlerden büyük kumandan, devlet adamı, büyük sanatkâr yetiştiren sistemin adı tasavvuftur” diyerek bu gerçeğe işaret etmiştir

Türk Müslümanlığı tabirince Türklerin İslâmî hususiyetleri nelerdir, en dikkate değer hususlardan söz eder misiniz?

Türk Müslümanlığında en dikkate değer hususlardan birisi Hz. Peygamber’e duyulan sevgi ve bunun tezahürleridir. Bir Türkün hayatı bu sevgiyi yansıtan sayısız davranışlarla doludur. Türk Müslümanlığı Osmanlı devrinde en rafine bir kültür halinde kendisini göstermiştir. Çeşitli vesilelerle asırlardır Osmanlı Türkleri ve onların bugünkü torunları tarafından okunan Süleyman Çelebi’nin Mevlid’inde yer alan şu iki mısra bizce Türklerin Hz. Peygamber sevgisinin en veciz ifadesidir:       

Ümmetin olduğumuz devlet yeter

Hizmetin kıldığımız izzet yeter

Süleyman Çelebi İran’dan gelen bir vaizin Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’den daha üstün olduğunu söylemesi üzerine Mevlid diye bilinen bu şiirini yazmış ve Hz. Peygamber’in üstün vasıflarını lirik bir dille tanıtmıştır. Daha evvel de Erbil Atabeyi Muzaffereddin Gökböri Hz. Peygamberin doğumunu büyük törenlerle kutlama geleneğini başlatmıştı.

Osmanlı Türkünün Muhammed adını sadece peygamberine tahsis ederek çocuklarına koyduğu aynı ismin değişik şekli Mehmet, bu ince anlayış ve sevginin bir göstergesidir. Hz. Peygamberin ve yakınlarının isimleri olan Mustafa, Ahmet, Mahmut, Ali, Hasan, Hüseyin, Emine, Hatice, Ayşe, Fatma Osmanlı Türklerinin en çok kullandıkları isimlerdir. Türk askerine verilen mehmetçik ismi de aynı şekilde Hz. Peygamber’e duyulan sevgiyi ifade eder. Osmanlı Türkü peygamberinin hayatında yer alan hayvanlara da ayrı bir gözle bakmış, onları korumuştur. Hicret esnasında bir mağaraya sığınan Hz. Peygamberi öldürmek için takip eden Mekkeli müşriklerin yanılmasına sebep olan güvercin ve örümcek asla öldürülmezdi. Kokusu peygamberin terinden geldiği kabul edilen gül, çiçeklerin en değerlisi sayılırdı. Peygamberin gözyaşlarından yaratıldığı düşünülen nar tanelerine basılmazdı. Hz. Peygamberin sevgili torunu Hz. Hüseyin ile yakınlarının susuz bırakılarak Kerbela’da şehid edildiği Muharrem ayının ilk on gününde onların hatırasına hürmeten çok az su içilir ve bu su billur bardaklardan değil, şeffaf olmayan toprak veya madenî kaplardan içilirdi. Muharrem ayında aşure dağıtılır ve Fuzulî’nin Kerbela faciasını anlatan Hadikatü’s-Süeda adlı eseri ile muharremiye adı verilen şiirler okunurdu.    

Urfalı Nabi’nin Hac yolculuğu sırasında Hz. Peygamber’in mezarı bulunan Medine’ye yaklaştığında kendisi heyecanından uyuyamamışken devesi üzerinde ayağını Medine’ye doğru uzatarak uyuyan bir devlet adamını görerek üzüldüğü ve

Sakın terk-i edebden kuy-ı Mahbub-ı Huda’dır bu

Nazargâh-ı ilahîdir, Makam-ı Mustafa’dır bu

mısraları ile başlayan şirini söylediği ve sabaha doğru şehre vardığında Hz. Peygamber’in mescidinin minaresinden okunan sabah ezanından sonra bu kasidenin tekrarlandığını işittiği, müezzine bunun sebebini sorduğunda “sabaha karşı rüyamda Hz. Peygamber’i gördüm, bana bu şiiri öğretti ve ezanda bunları tekrarlamamı söyledi” dediği rivayet edilir.

Hocam tarihî kaynaklardan alıntılar yaparak Türklerin İslâm’la tanışmasında tasavvuf ve tarikatın önemli yeri olduğundan bahsettiniz. Lâkin günümüzdeki bir kısım “ilahiyatçılar” tasavvufun İslâm’da külliyen yeri olmadığını, bu anlayışın Hint/Budist ve Şaman kültüründen İslâmiyet’e dâhil edildiğini, bununda arkasında aklın iptali yattığı gibi söylemler sizin de kulağınıza geldiği muhakkak, bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum.

 

Bu görüşler İslâmı anlamayanların görüşlerdir. İslâmı yalnız akıl ile izah etmek pozitivizmin bir tezahürüdür. Bizde ilahiyat alanında çalışanlar da bu modası geçmiş ideolojinin tesiri altındadırlar. Hz. Peygamber’in karşısında küfrü temsil edenlerden meselâ Ebu Cehil Arab’ın dâhileri arasında sayılmaktadır; ama bu onun Müslüman olmasını temin etmemiştir. Günümüzde de çok zeki ve kültürlü pek çok kişinin ate (Allahsız, dinsiz) hatta ateist olduğunu görüyoruz. Demek ki mesele akıl değildir. İman ve hidayet bir nasip meselesidir. Bu konuda Kur’an-ı Kerim’de ayet de vardır. İslâmî bilgi alanlarından hiçbiri başlangıçta sistemli olarak bulunmuyordu. Kelam, fıkıh, siyer gibi tasavvuf da sonraki asırlarda sistemli bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Bu onun İslâm dışı olduğunu göstermez. Tasavvuf da kelam ve fıkıh gibi Hz. Peygamber’in hayatında adı konmadan yaşıyordu. Tasavvuf kültürü de diğer İslâmî ilimler veya alanlar gibi çeşitli kültürlerden faydalanmıştır. Bir unsurun başka bir kültürden gelmiş olması onun İslâma aykırı olduğunu göstermez. Fıkıh da İsrailiyattan ve Roma hukukundan faydalanmış olabilir ama bu onun İslâmî vasfını ortadan kaldırmaz. Çünkü İslâm inancına göre bütün kavimlere peygamber gönderilmiştir. Hakikatın bazı kısımlarını başka kavimler geliştirmiş ve sistematize etmiş olabilirler. “Adalet mülkün temelidir” sözü Roma hukukundan gelir, ama bu sözü tekrarlayan Hz. Ömer için İslâma yabancı bir unsuru soktu denemez. Çünkü bu söz kim tarafından söylenirse söylensin İslâmî bir prensibi ifade eder. Tasavvuf da bütün kültürlerde şu veya bu ölçüde var olmuştur. Çünkü hakikat bir millete mal edilemez. Sinop’ta bir fıçı içinde yaşayan Diyojen’in Büyük İskender’e, “ben nefsimi kendime köle ettim, sen ise nefsinin esirisin, bu durumda senden ne isteyeceğim, gölge etme başka ihsan istemez” demesi de tasavvufî bir anlayışa misaldir. Tasavvufun aklı iptal ettiğini söylemek için tarihten habersiz olmak lâzımdır. Bunların söyleyenlerin aklı pozitivizm tarafından iptal edilmiş. Osmanlı devletini kuran Osman Gazi’nin Şeyh Edebalî’ye bağlılığı veya 25 devletle savaşıp yenerek bu devleti bir imparatorluğa yükselten Fatih Sultan Mehmed’in Akşemseddin’e bağlılığı akıl iptali midir? Fatih, gazâ ile ilgili meşhur şiirinde: “Enbiyâ vü evliyâya istinâdım var benim, Lütf-ı Hak'dandır hemân ümmîd-i feth ü nusretim” demektedir. Yavuz Sultan Selim de “Padişah-ı âlem olmak bir kuru kavga imiş, Bir veliye bende olmak cümleden a’lâ imiş” demektedir.

 

Mevlâna, Yunus Emre, Ahmed-i Yesevî akılsız mıydılar? Bu büyük şahsiyetler aynı zamanda büyük akıl sahipleri idiler. Ancak sadece akıl sahibi değil aynı zamanda irfan sahibi idiler. Mesele burada düğümlenmektedir. İrfan sahibi olmayanlar bunu idrak edememektedirler.

 

Son soru olarak günümüzde cemaati hayli kalabalık bazı tarikatlar sizin anlattığınız tarihî bağlama uygun bir tasavvuf anlayışını mı yoksa bir önceki soruyu haklı çıkaran uygulamaları mı esas almaktadırlar? Bir zamanlar medyada sıkça görülen şiş sokan görüntülerin yer aldığı Rifailik diğer yanda Sâmiha Ayverdi gibi Rifailiğe bağlı mutasavvıflar var; bu karışık algı hakkında neler söylemek istersiniz?

 

Maalesef günümüzde kendini bir tasavvufî akımın temsilcisi olarak gösterenlerin büyük bir kısmı bu alanın özünden uzaktırlar. Çeşitli dinî akımların mensupları dinin özünü kavramaktan uzak yorumlar yapmakta, yanlış anlamalara sebep olmaktadırlar. Dejenerasyon toplumun bütün kesimlerinde var. Üniversitelerimiz de bundan uzak değil. Doksan senedir tasavvufun eğitim merkezi olan tekkelerin resmen kapalı olması bu dejenerasyonun sebeplerinden birisidir. Şimdiki hâlini beğenmediğimiz üniversiteleri doksan sene kapalı tutarsak ne olacağını hayal edelim. Merdiven altında yetişen hekim veya mühendisler nelere sebep olurdu? Sahte hekimler gibi sahte şeyhler de görülmektedir. Her şeyin taklidi ve sahtesi vardır. Mümine düşen vazife sahtelerden uzak durmaktır.

 

Tasavvuf da diğer alanlar gibi canlı bir alandır. Günümüzdeki yorum ve uygulamalar tabiî ki asırlar öncekinden farklı olacaktır. Keramet göstermek tasavvufun esası değildir, hatta ayıp sayılır. Ama asırlarca eğitimin bir parçası olarak gerektiğinde kullanılmıştır. Günümüzde yeni usuller bulunabilir. Bugün çile için hücreye kapanmak gerekli olmayabilir. Bugünkü şartlar altında ahlâken sağlam kalmak da bir çile çeşidi olarak kabul edilebilir. Mühim olan ahlâken sağlam bir toplum inşa etmektir. Sâmiha Ayverdi “halk-ı cedid” kavramı üzerinde durarak buna işaret etmiştir.

 

Girişte ismi zikredilen hocalarımla bir toplantı tertip etmiştik güzel hayaller için, lakin hayalde kaldı hakikate inkılap etmedi mekânın darlığından fotoğrafı bütün olarak koymak mümkün olmadı üstte solda Seyfettin Sağlam, alt solda Salican Cigitov sağda Kâmil Akarsu

 

 
Anahtar Kelimeler:Üç, güzel, adamAyhan, Pala, Hüseyin, Özbay, Kamil, Akarsu, neden, bunlara, üç, g,
Kaynak / EditörSalim ZorbaOkunma Sayısı: 796

 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu habere hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Kültür Sanat Haberleri
Kurutulmuş sebzeler nedir ?
Ahıskalı Alp Atasının İzinde
HAYALLERİ GERÇEK OLDU

HAYALLERİ GERÇEK OLDU
Ünlü oyuncu Ayşegül Atik hayatını kaybetti!
Cahit Zarifoğlu kimdir?
ONLINE KÜLTÜR SANAT
Asrımızın son büyük ozanı anıldı
Diğer Başlıklar

13 ilimizde en yüksek haftalık vaka sayılarına son 1 ay içinde veya yeni ulaşılmaktadır
İstanbul'da Üsküdar sahilinde çekirdek yemek yasaklandı.
Elektrikli araç satışları artıyor petrol ithalatı azalıyor
Pandemi döneminin ilk 6 ayında 80 Ülkeye ihracaat
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan Ayasofya açıklaması
Kadın kıyafetiyle kaçmaya çalışırken paralarla yakalandı!
14 büyükbaşın öldüğü mera kapatıld
Dicle Elektrik'ten elektrik borcu ödemelerine ilişkin açıklama
Samsun'da silah kaçakçılığı operasyonu: 24 gözaltı
Adana’da tefecilere operasyon!
Yazarlar
Ergun DUR
1990 VE 2000 NESLİNI KAYBETTIK !...
Ankara, Bağlum’da akşam saatlerinde evden ay...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ
GEMİYİ İNSANLIĞA MUCİZE ELİ HEDİYE EDİYOR Nuh Ale...
EYÜPHAN KAYA
Mardin’e Selam Ver Ey Devlet!
Hangi derdimi anlatayım bilemiyorum ama ben bu yaz...
Dr. Vehbi KARA
Faiz En Büyük Günahlardan Bir Tanesidir
İnsanlık alemi yüzyıllardan beri savaş, kan v...
Murat FİDAN
MOLLA SADREDDİN YÜKSEL: “BENİM KADER MEVZUUNDAKİ TEREDDÜTLERİMİ GİDEREN VE İMANIMI TAHKİKİ HALE GETİREN BİR ESERE CANIMI VERSEM UCUZDUR.”
Prof. Dr. Mehmed Coşkunsel, arkadaşı Prof. Dr. Abd...
Şener Mengene
Jeopolitik Kuşatma-Stratejik Savunma
Anadolu Türk tarihinde Karadeniz önemli ...
Mehmet Nuri BİNGÖL
"İBİBİKLER ÖTTÜĞÜNDE ORDAYIM "
Bahar mevsimi malum katarına renk renk, desen dese...
Nejla YAPICI
İBRETLİK, DOKUNAKLI BİR HİKÂYE! OKURKEN GÖZLERİNİZ DOLACAK!
(Allah (cc), Hiçbir Kimseyi Yoklukla İmtiha...
Ravza ZEYBEK
İstanbul Sözleşmesi Huzur Vermedi
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&helli...
Selda ÖNER
ISTANBUL'DA SEMT ISIMLERI NEREDEN GELIR ?
Şişli- Şiş yapımıyla uğraşan ve Şişçiler ...
Engin AKYOL
.İNSANLIĞI YEŞERTELİM....
Toplumun bütünlüğünü birl...
Mücahit Güler
Yerli ve Milli 3D Nesli Geliyor!
              &...
Abdulkadir Menek
AYASOFYA
İstanbul’un Fethinin mukaddes bir nişanı D&...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Mümin ÇÖPÜR
Çocuğunuzu evin hükümdarı yapmayın
Her ihtiyacı karşılanan çocuk,  bir s&...
Dr. Levent Bilgi
İTİBAR
İtibar.  Ne de çok özlenen, iste...
Bülent Ertekin
NEDEN BİZ İHTİYACI OLMAYAN İNSANLARA KARŞI CÖMERT OLDUK?
Cömertmiyiz??? Şüpheli...Yardımsevermiy...
MİSAFİR KALEM
GÜNÜMÜZDEN 1960'A TALEBELERİNDEN BEDİÜZZAMAN'A MEKTUP...
Ey Alem-i İslam’a gelen darbeleri önce ...
Salih Arıkan,
SALGIN DÖNEMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK.
Salgın döneminde erişilebilirlik  &cced...
Hasan TÜRKYILMAZ
TİLKİLERİN BOYNUNA GEÇEN KEMENT KURDA İŞLEMEZ:
"Evladım bu ülkede sağcı, solcu; ilerici, ger...
Nesibe TÜKEL
ASLINDA LÂYIK OLDUĞUNUZ HEP KAĞIT BARDAKTIR..."
Eski bir bakandan bir konferansta konuşma yapması ...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Mustafa SEYMEN
BEHLÜL DANE’YE “HUŞU” NEDİR
Diye sorarlar: Cevap çok enteresan; Bir ad...
Erol Aydın
SOSYOLOJİK OLARAK SİYASİ KLİŞELER
Klişe, Fransızcadan dilimize geçmiş olsa d...
Handan YILDIRIM
GÖZ YAŞIMDAKİ UMUTLAR....
Ne Güzel Söylenmiş ...Can YÜCEL ......
Ahmet BEREKET
HIZLA BÜYÜYEN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ!
Bundan yaklaşık 6 sene kadar önce yazılı ve g...
Zehra Kınalı
İNSAN OLARAK ÜZÜLÜYORUM. ÇÜNKÜ NE OLURSA OLSUN ÖLEN BİR İNSAN.
Bir haber... DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal med...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Murat Gülşan
CUMA ADABI
  “Ey iman edenler! Cuma günü...
Mehmet Emin KOÇ
Milli Parasızlık, sadece mutfağı değil, dünyayı yakıyor
Kapitalizmin ve onun revize edilmiş hali olan libe...
Osman KÖSE
PANDEMİ VE ÖDÜL
Yaşasın!! Nihayet bitiyor. Kısıtlı, yasaklı gü...
Salim Zorba
Malcolm X'in Hac sırasında yazdığı mektubu
Hz. İbrahim’in (a.s) ve Hz. Muhammed’i...
Halil Köprücüoğlu
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünn...
Rukiye Aydın
SİNİR KÜPÜ ANNELERE MEKTUP
Selamünaleyküm. Değerli hanımefendi, Al...
Mustafa ÇEBİ
Su içilmesi ve içilmemesi gereken haller
7 HALDE SU İÇİLMEZ : 1 - Banyodan sonra su...
Halil YOLDAŞ
Bayramlaşmayı Başarabilecek miyiz?
Allah Hamd ve Şükürler olsun ki bu koron...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
İmren DERELİ
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Gergindi.  Sinirliydi.Öfkesi fırtına ol...
Mahir Adıbeş
Bizim Mahallenin İnsanları: OTO TAMİRCİSİ ELVAN USTA
Bizim mahallenin insanlarından Oto Tamircisi Elvan...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Emine İPEK
ÖZLEDİM...
Yüreğimin en derin yerinde bir ağırlık var.&n...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Yukarıpınar : “Gençler azmederseniz başarırsınız”
Haber34 efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz İbrahim Yukarıpınar: Tabi ki  Salim bey evvela benimle röportaj yapmak istemeniz beni onurlandırdı &cc...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(38 Online) 0,42ms