Bugün - 02 Temmuz 2020 Perşembe
İstanbul 20°°C
Anasayfa
Hakkımızda
Künyemiz
Reklamlar
Yeni Üye
Gündem Ekonomi Sağlık İl İl İstanbul Yaşam Kültür Sanat Spor İlçeler Röportaj Eğitim Teknoloji Diğer »
Yazar Detayları
Whatsapp'ta Paylaş

Halil Köprücüoğlu

Halil Köprücüoğlu - NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ

NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Yazı Tarihi: 01 Haziran 2020 Pazartesi

Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünnet’in, onların yorumları olan Nurlu eserlerin ve Üstadının; onu, Kudsî Kaynaklara bağlayan ölçüleri ve örnek yaşayışıyla, hayatını şekillendirir ki; Dünyaya, kulluk için geldiğinin idraki içindedir.

Bu gaye, onun zihninde daima, taze bir mânâ olarak canlı ve aksiyoner bir şekilde durur. Rabbi dışında, âzam mahlûkata da ibadete tenezzül etmez. Cennet gibi âzam menfaat olan bir şeyi dahi gaye-i ibadet kabul etmez. Fıtraten, çok zayıf olduğunu, ancak her şeyin ona iliştiğini, müteessir ve müteellim ettiğini; gayet âciz bulunduğunu, halbuki belâ ve düşmanlarının pek çok olduğunu; çok fakir olduğunu, fakat ihtiyâcâtının pek ziyade bulunduğunu; Tembel ve iktidarsız oluşunu, buna karşı hayata ait vazifelerin gayet ağır olduğunu; İnsaniyetin onu kâinatla alâkadar ettiğini, ancak sevdiği, alıştığı şeylerin zeval ve firakının, mütemadiyen onu incittiğini; aklının ona yüksek maksatlar ve bâki meyveler göstermesine karşılık, elinin, ömrünün, iktidarının, sabrının kısa olduğunu çok iyi bilen bir ruh sahibi olarak; bir Kadîr-i Zülcelâlin, bir Rahîm-i Zülcemâlin dergâhına, Namaz ve niyazla müracaat edip; yaşadığı bu âlemde başına gelecek, beline yüklenecek işleri, vazifeleri tahammül için yardım istemenin, halini arz etmenin, ne kadar lüzumlu bir istinat noktası olduğunuçok açık olarak anladığından:
1.(a)-Yaratıcısının huzuruna, o gün ilk defa çıkacağı ibadette, dinç olabilmek için, gece, mümkün olduğu kadar erken yatmaya çalışır; iki rekatlık sünneti bile, dünya ve içindekilerden kıymetli olan Sabah Namazına, zamanında kalkar.

b-Namazı evinde kılıyor ise mümkün olduğu kadar seccadede, cüppe ve sarığıyla, ailesiyle cemaat olarak kılar. Mümkün olduğu sürece camiye, cemaate katılır. Evde namaz kıldığı yer zihnini dağıtacak, huşûyu bozacak şeylerden âzâde olur. Belki tebeî de olsa, zihnen, hayâlen Kâbe’ye doğru durulabileceği, serbest hareket edebileceği sade bir zeminde namaz kılar. Evinde, namaz için böyle bir yer ayırır.

c-Risale-i Nur’dan, 9.Sözün 5. Nüktesinin, kıldığı namazla ilgili bölümünü, mümkün olduğu kadar mânâ olarak hatırlar; bunu refleks haline getirir. Namaza, tövbe ve istiğfarla başlar; Âyâtı tefekkür ederek, adeta Allah’la konuşurcasına, samimi bir halde ve en iyi bildiği sure ve Âyâtı okuyarak, huzurda olmanın idraki ve huşusuyla kılar.

ç-Rüku ve Secdelerde, teslimiyetin fiilen ifadesini de ortaya koyarak, bütün mevcudiyetiyle, O’nun noksandan münezzehliğini ifade ederek vazifesini ifa eder.

d-Tahiyyatta, “Tahiyyatla, Tayyibatlarla ifade edilen mânâyı, Nurlu Eserlerde anlattığı gibi düşünür, bütün mahlukatın yaptığı tesbihat ve vazâifin O’na takdimi mânâsında, okumaya çalışır. (Söz Y.E,Şualar:788)

e-Tesbihat’ı, Peygamberimiz'in (asm) Sünneti olduğunu bilerek, muhakkak ve uygun tarzda yapmaya çalışır. Mümkünse müstakil şekilde kendisi okur; hatta zihninin sayılarla bile meşgul olmaması, kalbî rahatı için, tespih kullanır. (Risale-i Nur'un Kutsî Kaynakları, A.Badıllı, Envar Yayınları,”Hususi ezkar, evrad ve tesbihatı”Hadis…Bölümü,788)

f-Namaz sonrası Sünnet olan Aşir okumayı; yine Sünnete göre, önemle yerine getirir.

2-Bütün namazları hep aynı şekilde, zamanında, vaktin evvelinde kılar. Ezanın abdest alma zamanını değil de, namaz kılma zamanını bildirdiğini hiç unutmaz. Aşığın, maşukunu beklediği gibi, Allah’ın huzuruna kabul edilmek olarak idrak ettiği namazı, hasret ve heyecanla bekler.

3-Akşam/Yatsı arası (veya başka vakitte) Üstadının, Sünnet’e uyarak yaptığı ve tesbihatında da yazılı olan altı dua ve tesbihi şevkle, o da okur.

4-Yatarken, Hizb’ül Hakaikın başında da bulunan Tövbe-İstiğfarı yapar; bunun da Sünnet olduğunu unutmaz. Ölümün kardeşi hükmündeki uykuya girmeden önce, bir manevî gusul alır.

5-Mümkün olduğu kadar, haftanın bazı gecelerinde, teheccüte kalkarak; adeta en kritik zamanda bile, en önemli şeyin, O’na teslim olmak olduğunu, ibadet ve kulluğu hiç unutmadığını, bu konudaki üstün idrakini, fiilen ortaya koyar.

6-Her gün muhakkak, mutat Kur’an hatmine devam eder, Üstadı gibi Hizb’ül Hakaik, Cevşen okur. Kutsî Kaynaklarla irtibatını hiç kesmez.

7.(a) Haftanın her günü, mutat olarak şahsen Nurlu Eserlerden takip ederek okur; haftada en az bir gün arkadaş grubuyla tahkikli okuma programına katılır; bir-iki gün de umumi sohbetlere katılmaya çalışır. Tabi ki, evinde de namaz arkalarında kısaca okunan Nurlu kitap dışında, en az bir gün, ailesiyle beraber bulunduğu bir zaman ve zeminde, bir defa olsun, ders yapmaya, yapılan derse katılmaya gayret eder.

b-Evinin hemen her tarafında gayemiz, hayatımız, hedefimiz olan, asrın Kur’an tefsiri Nurlu Kitaplardan ve yardımcı mahiyetteki diğer eserlerden bulundurur. Cebinde ve çantasında en az bir Risale, varsa arabasında, bir takım Külliyat (en azından yolculuğa çıkarken) bulundurur.

c-Her hafta, her ay, her yıl belli sayıda insana, iman hakikatlerini tanıtmayı hedef olarak belirler; bunun için ciddi planlar yapar, buna ulaşmak için azamî gayret sarf eder. İyiliği anlatmak, kötülüğü men etmekte vazifeli olduğunu hiç unutmaz.

8-Mümkün oldukça, hiç olmazsa haftada bir gün oruç tutmaya; varsa, bir plan dahilinde borçlu olduğu namaz ve oruçlarını ödemeye çalışır.

9-Tefekkür, hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Yemekte, istirahat ederken, gezerken, yürürken, iş esnasında, her zaman ve zeminde, her vesilede tefekkür eder, tefekküre muvaffak olabilir.

10-Nurlu hizmetlerin en az bir yerinde vazife alır; bu işini en güzel şekilde yapar, takip eder. Bu hizmetlere az da olsa, muhakkak maddî katkıda bulunur. Hayatının ana gayesi, sadece menfaatlerine ulaşmak değil, daha çok fazilet ve rıza-i İlâhî ağırlıklıdır.

11-Dünyayı ve ona ait bütün işleri, mülk alemine has Adetullah’a riayet ederek değerlendirir; yapılan fiillerin değişik bir dua hali olduğunu düşünür. Duayı, bir sırr-ı ubudiyet olarak görür. Dünya ve ona ait olanlara tebeî bir nazarla bakacağını bilir; ancak tevekkülü doğru olarak uygular. Dünyevî, fani şeyleri kesben değil, kalben terk etmeyi bilir. Bunu, refleks haline getirir. Buna bağlı olarak da: “Kaybettiğine üzülmez, kazandığına sevinmez.” 

12-Her zaman ve zeminde, şükredecek halde olduğunun idrakindedir ve şükreder; muhakkak iktisatla yaşar.Her konuda ve her sahada, o meselenin kendine ait kanunlarına uyarak yaşar. Ancak, sebep olarak görünenlere rağmen; rızk, şifa, hıfz, korunmak dahil, her şeye, ancak Allah’ın ulaştırdığını, O’nun yarattığını itikât eder; bu mânânın ilmî izahını da bilir. Bunu ifade için her işe O’nun ismiyle, Besmeleyle başlar. Muvaffakiyetlerinde hamdi,teşekkürü de, O’na gönderir. Sebeplerin ve kendisinin, acz ve fakr içinde olduğunun, tam olarak ve her zaman farkındadır. Tefekkür ile bunu çok geliştirerek, idrak eder.

13.(a)“Hazırlanınız, başka, daimi bir memlekete gideceksiniz.Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.”

b-“Programımız budur ki; Dünya bir misafirhanedir,İnsan ise onda az duracaktır; Ve vazifesi çok bir misafirdir. “ fikirlerini, hayatının temel prensipleri olarak görür, ahireti ve ona ait olanları en öne alır.

c-Her davranışında; ittifak, tesanüd, teavün, uhuvvet, incizap onun karekteri; nefsi gemlemekle bağlamak, ruhu kemâlâta kamçılamakla serbest bırakmak onun hedefidir..

14-Müminleri ve hatta bütün insanları, sahil-i selamete taşıyan bir faaliyette bir hademe olduğunun farkındadır ve bu ulvî vazifenin düsturlarına da uyar. Sünnet-i Seniyye, yaşayışının, değişmez temel rehberidir. Yeme-içmede, oturup kalkmada, hizmetlerde ve her şeyde Sünnete uymaya çalışır.

15-Nokta-i istinad olarak, kuvvete bedel "hakkı" kabul eder. Yanlışlıklar ve haksızlıklar karşısında, uygun lisanla, medenî şekilde tepkisini gösterir. Asla neme lazım demez. Kötü ve kötülükle medenî bir şekilde mücadele eder. Hayatta mücadeleyi değil, yardımlaşmayı düstur olarak alır. Mütevâzidir, selim, halimdir. Fakat, Rabbi dışında, O’nun izni haricinde, ihtiyarıyla tezellüle tenezzül etmez. Sultanının nihayetsiz kudretine istinad ettiği, dayandığı için kavîdir, kuvvetlidir. Bunları bütün günlük hayatında ve bütün hadiselerde uygular.

16-İlmî tavır sahibi olarak, hep doğruların yanında olmaya; her hareketinde “İhlâs” ve “Uhuvvet” düsturlarına, muhakkak uymaya çalışır. Bunu kulluğunun gereği olarak görür.

17-Hastalık ve musibetlerle karşılaştığında sabretmeyi bilir; Allah’ı her türlü noksan ve yanlışlıktan tenzih eder. Bunu rükû, secde ve namaz sonrası tespihlerde, Suphanallah, S.Rabbiyel Âla ve S.Rabbiyel Azîm sözleriyle yaparken; günlük hayatında ise fiilen ve her halükârda yapar, yapmasını bilir.

18-Bu asırda muhakkak cemaat olunmasının gerektiğine inanır, ekip çalışmasının ruhuna uygun hareket eder ve bunu zaruri görür. Dava arkadaşlarıyla dostluk ve muhabbetin zedelenmemesi ve bozulmaması için her fedakârlığı göze alır, tükrüklerini misk’ü amber görür. Onların varsa dertleriyle kendi dertleri gibi ilgilenir. Onlarla çok sıkı bir irtibat içinde olmaya gayret eder.

19-Bütün ilişkilerinde; hangi din, ırk ve meşrepten olursa olsun bütün insanlara İslam’ın nezaket ve terbiyesine uygun ve illâkî şefkatle davranır. Başkaların imanına kuvvet verecek tarzda çalışmanın, önemli bir düstur olduğunu hiç unutmaz. Kimseye, asla, tahakküm etmez, edemez. Medenilere ikna ile yanaşır. Büyüklerine, yakınlarına, komşularına değer verir. Onlara karşı vazifeleri olduğunun farkındadır; ihtiyaç halinde muavenet eder, yardım eder, vefalı davranır. Hayatı cidalle değil, muavenetle yaşar.

20-Kur’an’ın, sâlihâtı mutlak bıraktığını iyi bilir. Hanesinde tevazulu; makamında, makamın izzetine uygun davranacağını; hanım ise cesaretin ve cömertliğin onun için çok doğru olmadığını, Bu konularda dikkatli bulunması gerektiğini bilir ve tatbik eder.Ve bütün bunlarla O, insanlığın iki cihanda da mesut olması için, farklılığa saygılı olan; durumun gerektirdiği medenî usul ve iletişim imkanlarını kullanan; ortak olan maddî ve manevî değerleri, doğru bir İslâmî anlayışla yorumlayarak; nefsin hevesatına ve tecavüzâtına sed çekip, ruhu ulvi şeylere teşvik ve ulvi hissiyatını tatmin ederek; kendini ve diğer insanları, kemâlâta sevk edip, üstün insanlar haline getirmeyi, mükemmel bir medeniyet ortaya çıkarmayı,yaratılış gayesi olarak gören;ona ulaşmaya azimle çalışan; gözü yaşlı bir Mümindir; Nurun Talebesidir.....

NOT: Bu yazı, Tire’deki bir Nur Sohbetinde, M.Emin Birinci Ağabeye “Ağabey, sen de ehl-i tarîk gibi olmuşsun” diye sormam üzerine, onun Risalelerden okuyup anlattıklarının ve ayrıca, yazılarını oldukça beğendiğim Ahmet Taşgetiren Beyin, Altınoluk dergisinde yayınlanan “Sofi’nin Bir Günlüğü” yazısının etkisiyle yazılmıştı.
- Halil KÖPRÜCÜOĞLU

 
İletişim E-Posta: salimturka@gmail.com - Telefon: Okunma Sayısı: 62


 
Yorumlar
*** Yorum Yaz
Bu yazıya hiç yorum yapılmamış, ilk yorumu siz yapın.

Diğer Yazıları

NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (3)
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR (2)
KÂİNATTAKİ TECEDDÜT VE TEGAYYÜR(1)
Dertsiz ve mesut bir garibi dinlemek ister misiniz?
SULTANLIĞIMIZIN FARKINA VARMALIYIZ!
DİNLER DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ, DİNLER BİRLEŞEBİLİR Mİ?
“SON ANIMDA YANIMA GELECEK BİR RAHİBİN OLACAĞINI SANMIYORUM!”
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (6)
TANRI (!)VAR MI, YOK MU? (5)
TANRI (!) VAR MI; YOK MU? (3)
TANRI (!) VAR MI, YOK MU (2)
TANRI (!) VAR MI, YOK MU ?
SEN ÇOKTAN BÜYÜMÜŞSÜN
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (2)
FARKLI BİR AŞÛRE GÜNÜ DEĞERLENDİRMESİ ve ÖNEMİ (1)
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (2)
BİZLER DE BÖYLE MİYİZ?
EKİP ZAMANI ve ŞURANIN ÖNEMİ (1)
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ 2
KURBAN VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ! (1)
İnsanca yaşamak - 2
İNSANCA YAŞAMAK - 1
ZAMANIMIZDAKİ ERGENLİK
BiZLER DE BÖYLE MiYiZ?
MÜTHİŞ DEFİLE ve HARİKA SEMPOZYUM
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-C-
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-2
DÜNYANIZI KARARTMAYIN; STRESTEN UZAK DURUN-1
HAKLI GURURUN ÖNEMİ VE SEVİYESİ!
RAMAZAN AYI: MUHTAÇLIĞIMIZIN FARKINA YOĞUN ŞEKİLDE VARMAMIZI SAĞLAMASIDIR.
KULLUĞUMUZU İDRAK ETTİREN ORUÇ (2)
NEDEN ORUÇ, NEDEN AÇLIK...(1)
ARKADAŞ ARIYORUM.
AH HİSLER, BİZİ YAKAN HİSLER, AH! AH!
Diğer Yazarlar

AKREBİN ISIRDIĞI HAFIZ ALİ MÜLAYİM AĞABEYE, MUSTAFA SUNGUR AĞABEY NE DEDİ?
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
Milli Parasızlık, sadece mutfağı değil, dünyayı yakıyor
LİDER VE LİDERLİK..
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
ANNEM DUYMASIN !....
BEHLÜL DANE’YE “HUŞU” NEDİR
Su içilmesi ve içilmemesi gereken haller
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
Yazarlar
Murat FİDAN
AKREBİN ISIRDIĞI HAFIZ ALİ MÜLAYİM AĞABEYE, MUSTAFA SUNGUR AĞABEY NE DEDİ?
Hafız Ali Mülayim Ağabey anlatıyor: Diyarbek...
EYÜPHAN KAYA
Reis 55 Saniyede Tarih Yazdı
Yarım asırdır haksız yere eğitim öğretimimiz ...
Dr. Vehbi KARA
Felsefede Boğulmamak İçin Kuran Tefsirleri Okunmalıdır
Bazı okuyucularımın gönderdiği yazılardan N&u...
Nejla YAPICI
ANNEM DUYMASIN !....
Yatağımı toplamadan çıktım evden yine bug&u...
Abdulkadir Menek
AYASOFYA
İstanbul’un Fethinin mukaddes bir nişanı D&...
Ergün Karabıyık
HERKES ÜNİVERSİTE OKUMAK ZORUNDA MIDIR?
  Her YKS sınavı sonrası bu konudaki dü...
Mümin ÇÖPÜR
Çocuğunuzu evin hükümdarı yapmayın
Her ihtiyacı karşılanan çocuk,  bir s&...
Dr. Levent Bilgi
İTİBAR
İtibar.  Ne de çok özlenen, iste...
Bülent Ertekin
NEDEN BİZ İHTİYACI OLMAYAN İNSANLARA KARŞI CÖMERT OLDUK?
Cömertmiyiz??? Şüpheli...Yardımsevermiy...
Engin AKYOL
HEP BİRLİKTE ENGELİ KARDEŞLERİMİZİ MUTLU EDELİM..
Her bir İnsan bir Engeli adayıdır. Tek engel bunu ...
MİSAFİR KALEM
GÜNÜMÜZDEN 1960'A TALEBELERİNDEN BEDİÜZZAMAN'A MEKTUP...
Ey Alem-i İslam’a gelen darbeleri önce ...
Prof. Dr. Cahit Kurbanoğlu
MUCİZE HEDEFİNDEKİ TEKNOLOJİNİN DİLİ SESİN İLETİMİ DE MUCİZE HEDİYESİDİR
 “Gerçekten Biz, dağları (O&rsqu...
Mehmet Nuri BİNGÖL
İHLAS, HAL-İ ALEM SİYASETİ VE " SİYASET-İ İSLAMİYE"
Tarihçe’nin “Önsöz&rs...
Ravza ZEYBEK
HEYKELLERDE YIKILIR BİRGÜN
En güzel sözlerin sahibinin adıyla&hell...
Şener Mengene
Kaplan Pençesi-Kartal Pençesi
Tükiye aynı anda birçok alanda yoğun b...
Salih Arıkan,
SALGIN DÖNEMİNDE ERİŞİLEBİLİRLİK.
Salgın döneminde erişilebilirlik  &cced...
Hasan TÜRKYILMAZ
TİLKİLERİN BOYNUNA GEÇEN KEMENT KURDA İŞLEMEZ:
"Evladım bu ülkede sağcı, solcu; ilerici, ger...
Mücahit Güler
Hülya Avşar’a Birkaç Nasihat
    Hülya Hanım dünkü ver...
Nesibe TÜKEL
ASLINDA LÂYIK OLDUĞUNUZ HEP KAĞIT BARDAKTIR..."
Eski bir bakandan bir konferansta konuşma yapması ...
Birsen Çetinkaya
Büyük Kadınlar
Küçük kadınların büyük ...
Mustafa SEYMEN
BEHLÜL DANE’YE “HUŞU” NEDİR
Diye sorarlar: Cevap çok enteresan; Bir ad...
Erol Aydın
SOSYOLOJİK OLARAK SİYASİ KLİŞELER
Klişe, Fransızcadan dilimize geçmiş olsa d...
Handan YILDIRIM
GÖZ YAŞIMDAKİ UMUTLAR....
Ne Güzel Söylenmiş ...Can YÜCEL ......
Ahmet BEREKET
HIZLA BÜYÜYEN VE ÖNLENEMEYEN TEHLİKE. MİSYONERLİK FAALİYETLERİ!
Bundan yaklaşık 6 sene kadar önce yazılı ve g...
Zehra Kınalı
İNSAN OLARAK ÜZÜLÜYORUM. ÇÜNKÜ NE OLURSA OLSUN ÖLEN BİR İNSAN.
Bir haber... DJ'lik yapan 31 yaşındaki sosyal med...
Tolga TURAN
MASKIN USTASI ÖZGÜR MASKELER
  Yıllar artık uzayan yollardan bir farkı ol...
Murat Gülşan
CUMA ADABI
  “Ey iman edenler! Cuma günü...
Mehmet Emin KOÇ
Milli Parasızlık, sadece mutfağı değil, dünyayı yakıyor
Kapitalizmin ve onun revize edilmiş hali olan libe...
Osman KÖSE
PANDEMİ VE ÖDÜL
Yaşasın!! Nihayet bitiyor. Kısıtlı, yasaklı gü...
Salim Zorba
Malcolm X'in Hac sırasında yazdığı mektubu
Hz. İbrahim’in (a.s) ve Hz. Muhammed’i...
Halil Köprücüoğlu
NURLU BİR MÜMİNİN BİR GÜNÜ
Nurlu mümin, Kur’an’ın, Sünn...
Ergun DUR
KORONA..CORONA.. COVİT 19..
Aylardır ülkemizi ve tüm dünyayı es...
Rukiye Aydın
SİNİR KÜPÜ ANNELERE MEKTUP
Selamünaleyküm. Değerli hanımefendi, Al...
Mustafa ÇEBİ
Su içilmesi ve içilmemesi gereken haller
7 HALDE SU İÇİLMEZ : 1 - Banyodan sonra su...
Halil YOLDAŞ
Bayramlaşmayı Başarabilecek miyiz?
Allah Hamd ve Şükürler olsun ki bu koron...
Ali KARACA
LİDER VE LİDERLİK..
"Bir milletin Lideri onlara hizmet eden onları y&o...
Dr. İsmail DİNÇER
NEDİR LEYLET'ÜL KADR
Nedir leylet'ül kadr?  Neyi sunar, neyi...
İmren DERELİ
GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER
Gergindi.  Sinirliydi.Öfkesi fırtına ol...
Mahir Adıbeş
Bizim Mahallenin İnsanları: OTO TAMİRCİSİ ELVAN USTA
Bizim mahallenin insanlarından Oto Tamircisi Elvan...
Aydan KURT
BAZENDE VEDA ETMEK GEREKİR...
Doğduğumuz andan itibaren başlar bu süre&cced...
Emine İPEK
ÖZLEDİM...
Yüreğimin en derin yerinde bir ağırlık var.&n...
Mesut KÖSEOĞLU
Kaybolan Bir Haslet: Diğerkâmlık
Ramazan ayının güzelliklerinden biri olsa ger...
Mahir ADIBEŞ
VİRÜS SALGINLARINDAN KORUNMANIN TEK YOLU TOPLUM BAĞIŞIKLIĞI
Virüs salgınları, kontrolü kaçırm...
Mustafa ŞENTÜRK
Virüs Krizi ve Strateji'nin Önemi
  Stratejik çalışmalara daha fazla &o...
Ahmet Ramazanoğlu
Yemenli Ahmed Efendi
Yakın zaman önce yaşanmış olan şu hâdis...
M.Akif YAŞAR
KORONA GÜNLERİNDE ÇOCUK BAYRAMI
       Bugün 23 Nisan.Adı...
Yusuf AKTAŞ
ONLAR EVİN YOLUNU UNUTTU .... SEN EVDE KAL Kİ, ONLAR DA EVLERİNE ERKEN DÖNSÜNLER !
  Umarım #EvdeKalTürkiye günlerini...
Prof. Dr. Atilla YARGICI
Korona virüsten evrimcilere tokat gibi cevap
  Allah insana bir çok duygular vermi...
Beytullah Ateş
Evde Kal / Ama Önce Tedbir
  Tüm Dünya'yı etkisi altına alan ...
Bilal Dursun YILMAZ
Korona’ya mektup
Korona, senin canibinden bana gelen son mektupsun ...
Mevlüt KALELİ
EMEKLİLERE MAAŞ, BANKA PROMOSYONU...
Emeklinin banka promosyonunun ikinci dönemi.....
ÖMER ÖZCAN
ATIF URAL; BEDİUZZAMAN HAZRETLERİNİN MUHLİS VE FEDAKAR TALEBELERİNDEN
1933 Kars doğumludur... 1952 yılında Ankara Hukuk ...
Soner SOM
HİÇ DEĞİLSE...
  Biri bitmeden bir diğeri.Sel felaketleri.....
Mevlüt KALELİ
KADİR ŞEKER...
  Bir kader kurbanı...Bu delikanlının başına...
İbrahim Balcıoğlu
Giresunlular Nerelerde Yaşıyor?
2019 yılı sonu itibariyle TUİK ülke nüfu...
İsmail ÖZMEMİŞ
İŞTE BİR BÜTÜN TÜRKİYE.
KÜRT Diyarbakır Belediyesi Deprem Çadı...
Mehmet Kozoğlu
Dini Kaç kuruşa satalım
Londra'daki camii'ye yeni bir imam gönderilmi...
Eğitimci Mustafa ÖZDEMİR
TOGG YERLİMİ MİLLİ Mİ ?
1) Tanıtılan otomobiller için (daha ön...
Emine BİLGE
ÖYLE BİR ADALET OLMALI Kİ...
Ne garip bir hayat. Düşünüyorum da...
Özlem CİNİC
“ Yuh Artık”
Kadın şiddet biter mi? Vallahi hiç umudum y...
Muhammed Emin Tombak
Sayıların Arapçadaki Konumu ve Gizemi – 2
Önceki yazımda 1’den 10’a kadar o...
Hüseyin Yılmaz
Diyanet’in Atatürk’le imtihanı
Bu yazının maksadı Kamal Atatürk tenkidi deği...
Umuthan KÖSE
Hayır Allah İçin Yapılır.
(Bir müslümanın, din kardeşinin bir ihti...
Tugay Şahin
4×4 TRABZONSPOR
   Yanarım, yanarım geçen hafta S...
Kadir BIYIKLI
4 gollü ŞOV
Haftalar sonra güzel futbol, net galibiyet. İ...
Azîz Hikmet
BU ÇAĞIN ÂSÂ-YI MUSA’SI “RİSÂLE-İ NUR” 1
“Firavun: “Eğer bir mucize ile geldins...
Oktay GÜLER
MERHABA
Merhaba eylül. Merhaba hazan ayı. Ormanların ...
Zeynep Özderya
TAM'LIK
Acelecidir insanoğlu… Birşeyin yokluğuna sa...
Sebahat GÖNDEN.
TARİHİ GELENEĞİ YAŞATTILAR.
İzmir Kadınlar Birliği Derneği bugünlerde unu...
Ahmet Gülümseyen
Futbol aldatmasın, bayramlar sevindirsin…
Mükâfatı bol olduğu gibi, bir o kadar b...
Derya TİTİZ
Duvar filozofları
 Düşünmemek için bazen o kad...
Psikolog İlknur İşeri
PÜRÜZSÜZ
her şey pürüzsüz olmalı.. bıç...
Kahraman Sarı
Saygı Duymuyorum!
"Yaradılanı severiz yaradandan ötürü...
Yusuf Çayabatmaz
HARİKA İNSANLAR!
Yeni Zelanda’da olan durum herkesin malumu. ...
Bülent Gök
DÜRÜST SİYASETÇİ
Siyaset dünyasında en az olduğu düşü...
Prof. Dr. Yusuf Öztürk
ÂKİF VE BEDİÜZZAMAN
Mehmet Âkif Ersoy’un vefatının seneyi ...
Firdevs Koroğlu
MOR CEPKEN -
Mor cepken Ege efelerinin giydiği bir giysidir. Bu...
Bahar Arslan
ÖZGÜRLÜĞÜ OKUMAK!
 Özgürlük dediğimiz şey nedir?...
Sıtkı Ada
SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI NEREYE DOĞRU GİDİYORLAR
Türkiyede sivil toplum kuruluşları. 2005 yılı...
Fatma Bozkurt
Bizim çocukluğumuzda annelerimiz çalışmazdı.
Okuldan eve geldiğimde boynumdaki anahtarla kapıyı...
Ali Rıza Karabıyık
görevimiz hastalığı tedavi etmektir!. Hastayı yok etmek değil
İmam Şafii talebelerinden biri olan Yunus ile m&uu...
Ahmet Ziya Erçakır
HİÇ FABRİKA AÇILMADI DİYEN KİMDİ ?
Türkiye’nin ilk insansı robot fabrikası...
Resul Hamza Emin
Emin Kalem
SAMSUNGSayin Cumhurbaşkanı Samsung alın öneri...
Ruhi SEMİZ
SİYASET YOK
Sevgili Haber34 takipçileri Büyü...
Sedat Mısır
Ülkemizde Elektrik Enerjisinin Vazgeçilmez Önem ve Analizi
Elektrik enerjisiyle ilgili üretim, iletim, d...
Röportajlar
Yukarıpınar : “Gençler azmederseniz başarırsınız”
Haber34 efendim sizi kısaca tanıyabilir miyiz İbrahim Yukarıpınar: Tabi ki  Salim bey evvela benimle röportaj yapmak istemeniz beni onurlandırdı &cc...
»
»
»
Arşiv Arama
Facebook
Anasayfa
Site Haritası
Sitenize Ekleyin
RSS Kaynağı
Hakkımızda
Reklamlar
Künyemiz
Facebook
Twitter
Bize Ulaşın
Copyright ©2013 - Tüm hakları saklı tutulmaktadır.
Bu sitede yayınlanan tüm resim, materyal ve içeriğin telif hakları tarafımızca saklı olup izinsiz alınıp kullanılamaz.
(24 Online) 0,69ms